Spørsmål om Omega-3?

bilde tara konkurranse  2

De vanligste spørsmålene om produksjon av oppdrettslaks og oljen Shift Super Omega-3.

Debatten rundt Omega-3 og oppdrettslaks er et aktuelt tema i media, og det dukker derfor opp mange spørsmål. Vi ønsker å svare på de fleste spørsmålene relatert til dette tema på denne siden.

Er oppdrettsfisk trygg å spise?

Ja. Myndighetene anbefaler folk å spise mer sjømat, både mager og fet fisk (som oppdrettslaks).

Hvem overvåker innholdet i laks og ørret?

Mattilsynet og NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) tar prøver og analyserer. Det ble tatt analyser av 9000 oppdrettsfisk i fjor.

Inneholder oppdrettslaks mer tungmetaller enn villfisk?

Nei. Fremmedstoffer som PCB, dioksiner og tungmetaller i laksefilet har blitt overvåket i mer enn 10 år. Innholdet er tilsvarende som i makrell, NVG sild og Nordsjøsild, og langt under myndighetenes grenseverdier.

Inneholder oppdrettslaks farlige medisinrester?

Nei. Det er aldri påvist rester av ulovlige legemidler eller lovlig brukte legemidler over fastsatte grenseverdier. Myndighetene foretar tusenvis av tester hvert år, og tester gjennomført i mai 2010 bekrefter dette bildet.

Noen påstår at laks eller lusemidler er kreftfremkallende?

Det har de ingen grunn til. Kreftfare er en uhyrlig påstand som er tilbakevist av alle offentlige fagmiljøer som Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Det er foretatt omfattende forskning.

Hva bestemmer innholdet av miljøgifter i fisk?

Fôret fisken spiser. Oppdrett er kontrollert matproduksjon. Produsenten vet nøyaktig hva fisken spiser, og fôrprodusentene er under streng kvalitetskontroll.

Overvåkes oppdrettsørret og oppdrettstorsk også?

Ja, på samme måte som oppdrettslaks.

Kan vi stole på undersøkelsene fra norske myndigheter?

Ja. Norsk oppdrettslaks eksporteres til 100 land. Det hadde aldri gått om ikke kvaliteten var meget høy og fisken var trygg. Alle importland kontrollerer laksen.

Har fisken det trangt i merdene?

Nei, oppdrettsfisk har god plass. Inne i en oppdrettsmerd er det bare 2,5% fisk og 97,5% vann. Dette er bestemt i lovverket. God plass er viktig for fiskens helse og trivsel.

Er oppdrettslaks mye syk?

Nei, helsetilstanden er svært god, og laksen er i dag vårt friskeste «husdyr». Mens produksjonen av oppdrettslaks har økt mye, har sykdomsutbruddene blitt færre. Årsaken er utvikling av gode vaksiner og strenge hygienekrav.

Er oppdrettsfisk full av medisiner?

Nei, det brukes praktisk talt ikke antibiotika i lakseoppdrett lenger, rett og slett fordi fisken i all hovedsak er frisk gjennom livssyklusen. Det brukes mer medisiner på kjæledyr, i landbruket og på oss folk.

Hvorfor fôres ikke oppdrettsfisk rett før slakting?

Det er helt vanlig å stanse fôring før slakting av fisken. Av hygieniske grunner skal den sultes til fiskens tarm er helt tom for fôrrester og fordi fisken blir mer robust mot håndtering. Etter sulting takler den stress bedre, og gir dermed bedre slaktekvalitet. Dette er lovregulert og skjer innenfor rammene for dyreetiske hensyn.  Også villfisk kan leve lengre perioder uten mat.

Hva består fôret av?

Oppdrettslaks spiser tørrfôr formet som pellets. Hver pellet er en matpakke med næringsstoffer som laksen trenger: Fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler. Proteiner og fett kommer fra fiskemel og fiskeolje, samt fra planteprotein og planteoljer. Karbohydratene i fiskefôr kommer fra hvete og mais. Fiskefôr inneholder også vitaminer og mineraler, samt noen tilsetningsstoffer, astaxanthin og antioksidanter.

Spiser oppdrettslaksen bare fisk?

Nei, marine råvarer utgjør omlag 50% av fôret. Fiskemel og fiskeolje lages av fisk som ansjoveta, kolmule, sild, tobis og lodde fra fiskeriene. En økende andel av protein- og fettbehovet dekkes av planteråvarer, noe som innebærer tilsvarende reduksjon i behovet for villfisk som råstoff. Av alle husdyr har laks den mest effektive omdanning av fôr til mat.

Hvor kommer villfisken som brukes i fiskefôret fra?

Det meste av råvarene fiskes i Nord-Atlanteren, og i tillegg kommer noe råstoff fra det sørøstlige Stillehavet. Så lenge bestandene beskattes forsvalig og det ikke finnes et konsummarked for denne fisken, kan det med fordel brukes som råvarer til fiske- eller dyrefôr.

Er lakseoppdrett årsaken til at havet tømmes for fisk?

Nei. Overbeskatning skyldes svak forvaltning av fiskeriene, ikke oppdrett.  Fiske på villfiskarter som går til produksjon av fiskemel og fiskeolje foregår over hele verden.

Det produseres fem millioner tonn fiskemel årlig, og norsk oppdrett bruker mindre en 10% av dette (6,8% i 2007). Resten går til annen husdyrproduksjon i landbruket og fôr til andre fiskearter. Av fiskeoljen går22 % til norsk laksefôr.

Er det ikke dumt å bruke mat til å produsere annen type mat, som laks?

Nei, det meste av animalsk matproduksjon som kjøtt, melk og egg, baserer seg på fôr med råvarer som kunne vært spist av mennesker (kraftfôr).

De fleste mennesker spiser både kjøtt og fisk, noe som også er i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger om et variert og balansert kosthold. WHO mener at sjømatinntaket må økes for å bedre folkehelsen.

For at sjømatbehovet for verdens befolkning skal dekkes, mener FNs matvareorganisasjon FAO at dette kun kan skje gjennom økt sjømatproduksjon fra oppdrett.

Er det ikke sløsing med naturressursene å fôre laks med villfisk?

Nei, oppdrett av laks er den mest ressurseffektive måten å drive animalsk matproduksjon på. I dag brukes det 1,15 kg fôr for å produsere 1 kg laks. Dette fôret kommer fra 2 til 2,5 kg villfisk. Til sammenligning må laks i naturen spise 10 kg mat for å vokse 1 kg.

Mens fiskeslo (avskjær, hode, bein, skinn) tidligere var et problem, brukes dette i økende grad til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Fiskeavskjæret utgjør nå 14 % til 16 % av de marine ingrediensene (hhv mel og olje) i fiskefôr.

Hvorfor kan ikke villfisken som brukes i laksefôr heller gått til menneskemat?

Ikke alle fiskearter er egnet eller etterspurt for å bli brukt direkte som menneskemat.

Er lusemidlene som brukes farlige for miljø og krepsdyr?

Oppdretterne bruker ulike virkemidler mot lus, blant annet leppefisk og godkjente legemidler. Alle midler er godkjent av Statens Legemiddelverk etter nøye undersøkelser. For å ta hensyn til mulig miljøpåvirkning, og redusere legemiddelbruken mest mulig, er det streng kontroll med bruk av slike midler. I sommermånedene (juni, juli, august) som er hovedsesong for skallskifte for krepsdyr som kan befinne seg i områder nært oppdrettsanlegg, er det derfor sterke restriksjoner på bruk av legemidler som kan påvirke skalldyr.

Utfyllende om fôret som brukes i oppdrett av laks

Fôret som laksen spiser er nøye sammensatt etter mer enn 30 års forskning på fiske ernæring (stort fagmiljø på Universitetet på ås). I et typisk laksefôr finner vi fiskemel, krill mel, hvete, erte- og mais protein, antioksidanter, vitaminer og mineraler osv. Vedlagt følger en råvareoversikt som en av de store fôrprodusenten benytter. Vedlegger også en bekreftelse fra en annen stor produsent, at det ikke benyttes GMO baserte råvarer i produksjonen av oppdrettsfôr.

Utfyllende om medisinering av oppdrettslaks

Lakseoljen vi benytter er produsert hos Nordlaks i Vesterålen og selskapet har total 26 lokaliteter for produksjon. Etter at hver lokalitet er tømt for fisk, blir den liggende ubrukt i 1-2 år før ny fisk settes ut. Dette kan sammenliknes med vekstskifte i landbruket – hvor man varierer mellom dyrking av ulike kornsorter eller oljevekster. Gjennom en føre var strategi, god vekstforhold for fisken, har ikke Nordlaks benyttet noe form for medisinering de siste 16-17 årene.

All oppdrettslaks som produseres i verden, blir vaksinert som liten fisk- det stadiet som kalles smolt og som er overgangen fra et liv i ferskvann til saltvann. For å hindre smitte fra ulike sykdommer som naturlig finnes i sjøvann, har dette en stor innvirkning på fiskehelsen. Vaksinen har en spesiell beskyttelse de første 6-12 månedene og som gjør at fisken bygger opp resistens mot bakterie- og virus sykdommer (ikke ulikt influensa vaksiner for mennesker). Fisken slaktes ved en alder av 2-3 år gammel. Fisken bygger opp immunitet mot de vanligste sykdommene og det finnes ikke reststoffer i fisken når det slaktes.

Utdypende om kapsel produksjon

Det finnes flere ulike typer kapsler på markedet, og de mest vanlige er produsert av gris- storfe eller fiske gelatin.  De er bygget opp av gelatin og vann og er glutenfri. Til produksjon av SHIFT Super Omega-3 kapslene benyttes bovint gelatin, dvs. fra storfe. Gelatinet er produsert etter meget strenge krav.

POPULÆRE ARTIKLER